23.5 C
Palma

SUBVENCIONS 2019-2021 PER ACTIVITATS VEÏNALS ALS BARRIS GESTIONADES EN PANDEMIA

-

En relació al requeriment de reintegrament de subvencions per part de les Associacions de Veïns volem manifestar el següent:

1.- La junta de govern aprovà requerir, la qual cosa no significa que es retorni, atès que les entitats podem presentar recursos i no està esgotada la via administrativa. Per tant, no és un retorn sinó un requeriment que arriba més de dos anys després de presentades les justificacions i que hem estat pendents que es resolgueren des fa molt temps.

Per tant, la quantitat que es retornarà no serà de 60.000 €, i veurem quina serà finalment.

Tampoc entenem perquè va a Junta de Govern l’obertura de reintegrament quan no s’ha respost de manera expressa als recursos i esmenes presentades a les notificacions i requeriments del mes de maig de 2023. Ens trobem novament amb aquest llistat sense saber, en molt de casos, d’on surten les quantitats requerides.

Hi ha entitats que han decidit retornar per un pur avorriment administratiu i algunes per que el sentit comú ens du a no discutir ni 1 ni 5 cèntims ni 100 €.

2.- Cal precisar que es tracta de les SUBVENCIONS GESTIONADES DURANT LA PANDEMIA.

Durant la pandèmia no es pogueren fer les festes d’estiu, ni els reis, ni els foguerons de Sant Antoni, també es tancaren els tallers i es reduïren aforaments. La situació excepcional i sobrevinguda la coneixem de sobra i, entre altres efectes, també va impedir a les associacions recollir fons monetaris propis per complir amb les aportacions pròpies als projectes, atès que la llei no considera que el treball voluntari sigui una aportació.

Aquest desprisi del treball voluntari és un greuge que patim per una llei de subvencions feta per subvencionar empreses i que no ens te en compte, aprovada en 2005 i mai canviada per contemplar les característiques del teixit social no lucratiu.

Els esforços per adaptar l’execució dels projectes a les circumstàncies van ser grossos i intensos. Malgrat això no tot es va poder resoldre.

3.- l’Article 54, sobre “Mesures en matèria de subvencions i ajudes públiques” de Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front COVID-19”, planteja:

En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras”.

Aquesta opció d’ampliar d’ofici el termini d’execució dels projectes per fer viable la seva execució no es va oferir i tampoc es va acceptar la proposta verbal que va fer la Federació en reunions a Participació Ciutadana a finals de 2021.

4.- Un aspecte a tenir en compte es que quan les associacions diguem que es justifica al cèntim, es pot comprovar que efectivament és així i no ho qüestionem.

El que sí qüestionem és el procediment que es posa en marxa per 1 cèntim, que consumeix una bona quantitat de recursos laborals i personals i s’hauria de inventar una manera més àgil i pràctica per resoldre aquests detalls.

5.- No tots els requeriments que s’han presentat, dos anys després de presentades les justificacions són correctes ni demanen recursos públics no justificats, en alguns casos els recursos que es demanen retornats sí estan justificats i els problemes són merament formals i tecnocràtics:

  • Es demanen quantitats per manca d’una signatura digital que l’entitat no sabia con fer i és subsanable.
  • Es demanen reintegrament de nòmines justificades correctament per aplicació d’un criteri tècnic que estableix un màxim en la partida i no te en compte la situació de pandèmia ni accepta cap tipus de desviació.
  • Es demanen retornar quantitats de la subvenció que estan degudament justificades perquè la part que havia d’aportar l’entitat ha estat inferior a l’establerta en el moment de redactar el projecte, sense tenir en compte la situació de pandèmia i la dificultat per aconseguir recursos propis per part de les associacions ni el treball voluntari.
  • Tampoc s’han tingut en compte l’opció d’acceptar les petites desviacions de partides que podrien ser perfectament compensades entre elles, com es fa a les subvencions del Consell, per exemple.

6.- Moltes d’aquestes qüestions podrien quedar resoltes en aplicació de l’article 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione:

1. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.”

7.- No es te en compte que les associacions veïnals han treballat durant la pandèmia, han mantingut els llocs de treball, han reconvertit activitats, s’han esforçat per mantenir una bona part de l’activitat als barris i han fet activitats no incorporades a les justificacions i que han estat de col·laboració amb autoritats sanitàries i cobertures socials. En barris vulnerables van ser pràcticament oficines de gestió per a persones sense recursos informàtics, quan tot es feia per internet o telèfon.

8.- És un moment per reclamar que es prengui en consideració el treball voluntari i el valor que aquest treball aporta i que la llei de subvencions, feta per a empreses, no te en consideració. Com a mostra cal dir que l’Ajuntament inverteix en 7 casals de barri gestionats per empreses és la mateixa quantitat que inverteix en més de 30 barris on són les associacions veïnals les que realitzen les activitats. Un aspecte que dona bona mostra del que aporta el treball voluntari no tingut en compte.

9.- Tampoc han estat les mateixes facilitats les que s’han donat a empreses de tot tipus, amb subvencions, ajudes i condonacions de taxes, etc. i l’estricte nivell de control sobre les associacions, a les qual no se’ls hi perdona ni un cèntim, no ja de subvenció sinó d’aportació pròpia.

10.- Estem orgulloses de justificar al cèntim, però també som conscients de com les pràctiques administratives van liquidant cada vegada més el teixit associatiu. La conseqüència és que demanar una subvenció sigui una tortura, baix criteris estrictament administratius, a partir interpretacions restrictives que moltes vegades no s’ajusten a la normativa però que són imposades des d’una administració més ocupada en protegir-se a sí mateixa que en servir la ciutadania.

Recordem també que, des de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma hem demanat una reunió amb intervenció justament per tractar alguns d’aquests aspectes i que a data d’avui no hi ha una previsió de quan es farà l’ingrés de les subvencions de 2024, quan ja duguem quatre mesos de projecte sense subvenció, amb activitats, nòmines, seguretat social i despeses de funcionament que no esperen. L’Ajuntament no compleix amb l’abonament per bestreta compromesa a les bases però ens exigeix exactitud a les entitats i no te en compte els efectes dels seus incompliments.


DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau, introdueix el teu comentari!
Introduïu el vostre nom aquí

Entrades recents

has de llegir

Xarxes socials

0SeguidorsSegueix
0SubscriptorsSubscriure